مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران بمناسبت آغاز دهه فجر تشريح كرد: تشكيل سازمان الكترونيك/ ازارتقاي مستمر خدمات الکترونیک تا حرکت هوشمندانه به سمت نظام کاهش حذف دفترچه

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران بمناسبت آغاز دهه فجر تشريح كرد: مهمترين اقدامات سازمان بيمه سلامت ايران درتشكيل سازمان الكترونيك/ ازارتقاي مستمر خدمات الکترونیک تا حرکت هوشمندانه به سمت نظام کاهش حذف دفترچه

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران بمناسبت آغاز دهه فجر تشريح كرد: مهمترين اقدامات سازمان بيمه سلامت ايران درتشكيل سازمان الكترونيك/ ازارتقاي مستمر خدمات الکترونیک تا حرکت هوشمندانه به سمت نظام کاهش حذف دفترچه

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران بمناسبت آغاز دهه فجر تشريح كرد: مهمترين اقدامات سازمان بيمه سلامت ايران درتشكيل سازمان الكترونيك/ ازارتقاي مستمر خدمات الکترونیک تا حرکت هوشمندانه به سمت نظام کاهش حذف دفترچه 

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران با اشاره به اينكه اين سازمان در رویکرد جدید خود، برنامه هاي متعددي را با هدف شکل گیري سازمان الکترونیک بیمه در برنامه هاي خود قرار داده است، گفت: نتیجه اين اقدامات راه اندازي و ارتقاء مستمر خدمات الکترونیک بیمه سلامت و حرکت هوشمندانه به سمت نظام کاهش حذف دفترچه، تسریع و تسهیل فرآیند ارایه خدمات به شهروندان در چارچوب اهداف عالیه دولت الکترونیک و مدیریت منطقی منابع مبتنی بر نظام هاي الکترونیک بوده است.

مهندس طاهر موهبتي  که بمناسبت آغاز یوم الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با آي هينا گفت و گو می کرد؛ ايجاد معاونت آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان بيمه سلامت ايران را يكي از اقدامات مهم در اين حوزه دانست و افزود: سازمان بیمه سلامت، همگام با حرکت جهانی نظام سلامت به سمت نظام هاي سلامت الکترونیك و نیـز همراه با برنامه دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت توسعه دولت الکترونیـک، عـزم، همت و توان خود را جهت طراحی، استقرار، و بهره برداري نظام هاي الکترونیـک، در قالـب سـازمان الکترونیک بیمه سلامت ایران متمرکز كرده است.
 وی ادامه داد:  سند برنامه راهبردي سازمان الکترونیک  سازمان بیمه سلامت ایران در برنامه ششم توسعه، اهداف، راهبرد و برنامه عملیاتی را  ترسیم کرده است تا مـدیران لایـه هـاي مختلـف نظـام سلامت و سلامت الکترونیک به ویژه مدیران حوزه بیمه سلامت کشور بر اساس چشم انداز تعریف شده بتوانند با برنامـه ریـزي های یکپارچه، هماهنگ و همگرا در راستای تحقق آن اقدام لازم را بعمل آورند.
موهبتی به استقرار سرویس استحقاق سنجی اشاره كرد و گفت: سرویس برخط استحقاق سنجی درمان با استعلام برخط اطلاعات هویتی و بیمه ای فرد مراجعـه کننـده از بانکهاي اطلاعاتی سازمانهاي بیمه گر، که با استفاده از کد ملی انجام می شود، امکان حذف و کاهش دفترچـه بیمه در فرآیند ارایه خدمات در مراکز درمانی را فراهم می کند.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت افزود: در این سیستم به صورت الکترونیکی و در لحظه، امکان رهگیري اطلاعات و خدمات ارایه شده به بیمه شدگان در مراکز مختلف درمانی وجود دارد که باعث بهبود کارایی، بهره وري، کنتـرل و نظـارت، مـدیریت پرداخـت و دریافت مالی بیمار و مراکز درمانی و در برآیند کلی شفاف سازي ارایه خدمات در حوزه سلامت می شود.
 به گفته وي، در حال حاضر سرویس استحقاق سنجی در ۱۷۰۰۰ مرکز سطح یک، 605 بیمارستان دولتی دانشگاهي، 10 هزار داروخانه در هنگام تائید داروهاي گران قیمت و 3 هزارو300 مطب در هنگام نسخه نویسی الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد.
موهبتي در بخش دیگری از سخنانش نسخه نویسی الكترونيك را از ديگر اقدامات مهم سازمان بيمه سلامت ايران برشمرد و گفت:  سازمان بیمه سلامت با استفاده از توان بخش خصوصی اقدام به تولید سـامانه نسـخه الکترونیـک مبتنـی بـر سرویس كرده و آنرا به صورت پایلوت دراستان کرمان اجرا و پس از حصول اطمینان از عملکرد آن از ابتداي سال 1398 برنامه ریزي براي استقرار در 30 درصد شهرهاي کشور با عمق 50 درصد مطب هاي طرف قرارداد و صد درصد موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت سرپائی تا پایان سال انجام شده است که در حـال حاضـر بخشی از این مهم تحقق یافته است.
وي افزود: در این سامانه موضوع نسخه نویسی و نسخه پیچی انجام شده و کنتـرل هزینه در بدو تولید مدیریت شده و از ارائه خدمات خـارج از اسـتانداردهاي مصـوب و گایـدلاینهـاي درمـان جلوگيري به عمل مي آيد.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در ادامه به استقرار سامانه رسیدگی الکترونیک اسناد بستري اشاره كرد و گفت: اين سامانه در سازمان بیمه سلامت تولید و به صورت پایلوت در اسـتان اصـفهان اجرا و پس از حصول اطمینان از عملکرد آن از ابتداي سال 1398 برنامه ریزي براي استقرار در تمامی استانهاي کشور تا پایان سال انجام شده است که در حال حاضر این مهم در هشـت اسـتان بـه صـورت کامـل و در بقیـه استانها به صورت موردي و مجموعاً در بیش از 450 بیمارستان عملیاتی شده است که مطابق برنامـه زمانبنـدي انجام شده تا پایان سال در تمامی بیمارستانهاي دولتی دانشگاهی تحقق خواهد یافت.
وي ادامه داد:  با استفاده از ایـن سـامانه فرایند رسیدگی به اسناد بیمارستانی از مرحله دریافت اسناد تا مرحله رسیدگی که حدود 3 ماه زمان نیاز داشت به کمتر از 20 روز برنامه ریزي شده است.
موهبتي همچنين گفت: سازمان بیمه سلامت با توسعه سامانه تائید دارو گام هاي مؤثري در زمینه مدیریت هزینه ها برداشته اسـت. در این سامانه کلیه داروهاي گران قیمت و پرونده اي، داروهاي بیماران خاص و صعب العلاج، داروهاي پر مصرف با شرایط خاص مدیریت می شود.
وي با بيان اينكه با کمک این سامانه 80 درصد هزینه هاي دارويی سازمان بیمه سلامت رصد و کنترل می شود، افزود: از دیگر ویژگی هاي مهم این سامانه رهگیري داروهاي داراي کد اصالت با هماهنگی سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق کالا است. با بکارگیري این بخش از سامانه امکان تخلفات داروئی به حداقل ممکن کاهش یافته است.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران  توسعه سامانه تایید خدمات را نيز راهي براي مبارزه با مفاسد در این حوزه دانست و گفت: سامانه تائید خدمات سازمان که در گذشته صرفاً کنترل هزینه داروهاي گران قیمت و پرونده اي را داشت، به سایر خدمات از جمله خدمات تصويربرداري، تاييد خدمات هموفيلي، همودياليز و اعلام قيمت و تعهدات خدمات سازمان نیز تسري داده شده است.
   وي به راه اندازي مرکز 1666 اشاره كرد و افزود: این مرکز در راستاي توسعه بستر ارتباطی برخط و غیرحضوري به منظور ارائه خدمات مشاوره اي، اخذ نظرات، انتقادات و پیشنهادات براي افزایش مشارکت بیمه شدگان و شرکاي کاري سازمان در نظارت همگانی، تقویت و تثبیت اعتماد به سازمان راه اندازي شده است.

بیمه سلامت همگانی، موجب کاهش چشمگیر هزینه های درمانی شد

بیمه سلامت همگانی، موجب کاهش چشمگیر هزینه های درمانی شد

توسعه همکاری فنی و آموزشی بیمه ایران و پژوهشکده بیمه

توسعه همکاری فنی و آموزشی بیمه ایران و پژوهشکده بیمه

40 میلیون ایرانی زیرپوشش بیمه سلامت قرار دارند

40 میلیون ایرانی زیرپوشش بیمه سلامت قرار دارند

هزینه 340 میلیارد ریالی بیمه سلامت در کردستان در سال گذشته

هزینه 340 میلیارد ریالی بیمه سلامت در کردستان در سال گذشته

کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی

کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی

حضور در همایش فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه سلامت

حضور در همایش فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه سلامت

دیدار مدیرعامل شرکت با مدیران دانشگاه علوم پزشکی اراک

دیدار مدیرعامل شرکت با مدیران دانشگاه علوم پزشکی اراک

ابلاغ حکم مدیریت آقای نورالدین رحیمی

ابلاغ حکم مدیریت آقای نورالدین رحیمی

ابلاغ حکم مدیرعاملی و عضو هیات مدیره آقای مهندس عطایی پور

ابلاغ حکم مدیرعاملی و عضو هیات مدیره آقای مهندس عطایی پور

معارفه اعضاء جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری

معارفه اعضاء جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری

پیام رهبر انقلاب در خصوص رحلت آیت اله هاشمی رفسنجانی

پیام رهبر انقلاب در خصوص رحلت آیت اله هاشمی رفسنجانی

انالله وانا الیه راجعون

انالله وانا الیه راجعون


دیدگاه خود را بیان کنید