مزایده

مزایده ,مزایده خودرو شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ,مزایده خودرو ,مزایده سوزوکی ویتارا

مزایده خودرو سوزوکی ویتارا

 

بسمه تعالی

     آگهی مزايده عمومي

       پیروآگهی منتشره در روزنامه اطلاعات و روزنامه محلی نور خوزستان به تاریخ 1399/09/23  شركت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص ) در نظر دارد 
       تعداد یک دستگاه خودرو اسپورتج پلاک اروند واقع در تهران ـ خيابان ميرداماد ـ خيابان نساء ـ خيابان زرنگار ـ پلاك 37 ـ را به اشخاص حقوقي يا حقیقی واجد شرايط از طريق
       مزايده عمومي واگذار نمايد.

1-محل تحويل پيشنهادات به مدت 10 روز از پايان تاريخ دريافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 99/10/10  به نشانی: تهران ـ خيابان ميرداماد ـ خيابان نساء ـ خيابان زرنگار ـ پلاك 37 ـ تلفن 02122912246 و کدپستی 1911649111 بوده و یا از طریق پست پیشتاز به آدرس فوق ارسال گردد.

 2-مهلت دریافت اسناد مزایده از زمان انتشار آگهی به مدت 7 روز تا تاریخ 1399/09/30 میباشد.

3-شركت كنندگان مزايده ميبايست مبلغ سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 266032448 بانک رفاه شعبه دکتر حسابی به نام شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان واریز و همراه کلیه مدارک به واحد مدیریت بازرگانی شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان واقع در تهران ـ خيابان ميرداماد ـ خيابان نساء ـ خيابان زرنگار ـ پلاك 37 ـ تلفن 02122909627 و کدپستی 1911649111 تحویل نموده و یا از طریق پست پیشتاز به آدرس فوق ارسال گردد.

4-به پيشنهاداتي كه مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده بوده يا بعد از سپري شدن مهلت مقرر ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-قيمت پيشنهادي بايستي به صورت قطعي و مشخص اعلام شود.

6-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود .

                                                                                                                      شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

              دانلود فرم مزایده خودرو


دیدگاه خود را بیان کنید