مزایده

مزایده ,مزایده خودرو شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ,مزایده خودرو ,مزایده سوزوکی ویتارا

مزایده خودرو سوزوکی ویتارا

 

بسمه تعالی

     آگهی مزايده عمومي

شركت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد3 دستگاه خودرو سوزوکی ویتارا از طريق مزايده درسال1399 به اشخاص حقيقي و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

1-محل دریافت اسناد مزايده: دفتر مركزي شركت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان - مدیریت امور حقوقی و قراردادها- واقع در تهران ـ خيابان -ميرداماد ـ خيابان نساء ـ خيابان زرنگار ـ پلاك 37 ـ تلفن-02122909627 داخلی 160 و یا تلفن همراه 09125503930-کدپستی 1911649111  و یا از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.ihiic.ir

 2-مهلت دریافت اسناد مزایده از زمان انتشار آگهی به مدت 7 روز تا تاریخ 1399/06/02 میباشد.

3-مهلت ارائه پیشنهادات 10 روز از پایان تاریخ دریافت اسناد مزایده تا آخر وقت اداری روز 1399/06/13 به شرکت با نشانی تهران - خيابان ميرداماد - خيابان نساء - خيابان زرنگار ـ پلاك 37 – طبقه دوم – واحد امور حقوقی و قراردادها- تلفن 02122909627 و کدپستی 1911649111 تحویل و یا از طریق پست پیشتاز به همان آدرس ارسال ‌گردد.

4-پیشنهادات رسیده در محل دفتر مرکزی شرکت در ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/06/15 مفتوح و اموال به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته و برنده مزایده ظرف مدت یک هفته اعلام خواهد شد.

5-شركت كنندگان مزايده مي‌بايست بابت هر خودرو بصورت مجزا مبلغ سپرده را به حساب شماره 266032448 بانک رفاه شعبه دکتر حسابی بنام شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان واریز و اصل فیش واریزی را همراه با کلیه مدارک به آدرس شرکت واقع تهران ـ خيابان ميرداماد ـ خيابان نساء ـ خيابان زرنگار ـ پلاك 37 تحویل نموده یا با پست پیشتاز به آدرس قید شده ارسال نمایند.

6-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود .

                                                                                                                      شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

              دانلود فرم مزایده خودرو


دیدگاه خود را بیان کنید