فراخوان مناقصه اجرای پروژه «تأمین خدمات تخصصی پایانه‌های تعاملی ارتباطات مردمی نظام پاسخ‌گویی و پشتیبانی کاربران سامانه‌ها و سرویس‌های نسخۀ الکترونیک»

فراخوان مناقصه ,فراخوان,مناقصه

فراخوان مناقصه اجرای پروژه «تأمین خدمات تخصصی پایانه‌های تعاملی ارتباطات مردمی نظام پاسخ‌گویی و پشتیبانی کاربران سامانه‌ها و سرویس‌های نسخۀ الکترونیک»

آگهی تمدید

فراخوان مناقصه (نوبت دوم)

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان (سهامی خاص) قصد دارد اجرای پروژه «تأمین خدمات تخصصی پایانه‌ های تعاملی ارتباطات مردمی نظام پاسخ‌ گویی و پشتیبانی کاربران سامانه ‌ها و سرویس‌ های نسخۀ الکترونیک» سازمان بیمه سلامت ایران را از طریق برون ­سپاری به تامین­ کننده واجد شرایط از بین دارندگان پروانه خدمات مرکز تماس از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ­ای واگذار نماید. به همین منظور از اشخاص حقوقی واجد شرایط علاقه ­مند دعوت به عمل می‌آید با مراجعه به سایت شرکت به نشانی http://www.ihiic.ir/ نسبت به دریافت اسناد مناقصه یاد شده اقدام نمایند.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  2.000.000.000 ریال (دو میلیارد ریال) به ­شکل ضمانت ­نامه بانکی معتبر یا واریز به حساب شماره 266032448 نزد بانک رفاه شعبه پاسداران (کد شعبه 140) به نام شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

آخرین مهلت دریافت اسناد:                        پایان وقت اداری 1400/02/04

آخرین مهلت ارائه پیشنهادها:                      پایان وقت اداری 1400/02/08

تاریخ بازگشایی پیشنهادهای فنی:                                 1400/02/11

هزینه چاپ به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار خواهد بود.

سایر مشخصات و شرایط پروژه در اسناد مناقصه درج شده است.

 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

 

 

  دانلود : آگهی فراخوان پاسخگویی نسخه الکترونیک991226-v2

  دانلود : برنامه زمانی پاسخگویی نسخه الکترونیک991226-v2

 دانلود :   IHIIC-responsiveness-RFP-Ver1.2   (1400/01/17بروزرسانی شد ) 

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید