مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
سید سعید کریمی
سید سعید کریمی
رییس هیات مدیره
به نمایندگی از شرکت فارماشیمی
تاریخ انتصاب: ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
ایمیل: karimi@ihiic.ir
امید کریمیان
امید کریمیان
نایب رییس هیات مدیره
به نمایندگی از شرکت خدر رایانه
تاریخ انتصاب: ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
ایمیل: karimian@ihiic.ir
علی صادقی
علی صادقی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
به نمایندگی از سازمان بیمه سلامت ایران
تاریخ انتصاب: ۱۴۰۰/۱۲/۱
ایمیل: sadeghi@ihiic.ir
 
ذوالفقار یزدان مهر
ذوالفقار یزدان مهر
عضو هیات مدیره
به نمایندگی از شرکت بازرگانی خدمات درمانی
تاریخ انتصاب: ۱۴۰۱/۶/۲۱
ایمیل: yazdanmehr@ihiic.ir
رضا میلابی
رضا میلابی
عضو هیات مدیره
به نمایندگی از شرکت آتیه سازان حافظ
تاریخ انتصاب: ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
ایمیل: milabi@ihiic.ir