معاونین و مدیران
حسین صالحی
حسین صالحی
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
salehi@ihiic.ir
ذوالفقار یزدان مهر
ذوالفقار یزدان مهر
معاون مالی و اداری
yazdanmehr@ihiic.ir
صدراله عباسی
صدراله عباسی
معاون فناوری اطلاعات سلامت
Dr.abbasi@ihiic.ir
محسن یعقوبی زاده
محسن یعقوبی زاده
مدیر طرح و برنامه
yaghoubizadeh@ihiic.ir
مهدی دلبری
مهدی دلبری
مدیر بازار سرمایه
delbari@ihiic.ir
کمال الداغی
کمال الداغی
مدیر بازرگانی
aldaghi@ihiic.ir
حسین فراهانی
حسین فراهانی
مدیر مالی
farahani@ihiic.ir
کمال الداغی
--
سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
a@ihiic.ir
سیده نفیسه حسینی
سیده نفیسه حسینی
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
hoseini@ihiic.ir
عیسی نجفی
--
مدیر امور قراردادها و پشتیبانی طرح‌ها
a@ihiic.ir
محمد سیف
محمد سیف
مدیر عملیات و استقرار
seyf@ihiic.ir
محمد طایفه حسنلو
محمد طایفه حسنلو
مدیر فنی
hasanlo@ihiic.ir
عبدالعلی جوانبخت
عبدالعلی جوانبخت
حسابرس داخلی
javanbakht@ihiic.ir
بهروز میرزا آقایی
بهروز میرزا آقایی
مدیر حقوقی و امور قراردادها
mirzaagaei@ihiic.ir